Witamy na stronie internetowej
Kancelarii Notarialnej
Notariusz Aleksandry Kałuzińskiej-Zacharewicz
w Radomsku

Kancelaria Notarialna Notariusz Aleksandry Kałuzińskiej-Zacharewicz mieści się w Radomsku przy Placu 3 Maja 10 m. 2. Dojazd do Kancelarii Notarialnej możliwy jest zarówno od ulicy Krakowskiej, jak i od ulicy Piłsudskiego w Radomsku. Położenie Kancelarii Notarialnej w ścisłym centrum miasta Radomska dogodne jest również dla klientów korzystających z komunikacji miejskiej.

Pomieszczenia Kancelarii Notarialnej są klimatyzowane i sprzyjają sprawnej obsłudze klientów.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią art. 3 § 2 ustawy z dnia z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. 2014 r., poz. 164 z późn. zm.), czynność notarialna może być dokonana poza Kancelarią Notarialną, jeżeli  przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z treścią art. 79 ustawy z dnia z dnia 14 lutego 1991 r.
Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. 2014 r., poz. 164 z późn. zm.)
Notariusz dokonuje następujących czynności:
 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Sporządzane przez Notariusz akty i dokumenty są zrozumiałe i przejrzyste, a przy dokonywaniu czynności notarialnych Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może powodować skutki prawne.

Notariusz udziela również stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

W celu ustalenia wymaganych do sporządzenia konkretnej czynności notarialnej dokumentów prosimy o wcześniejszy  kontakt z Kancelarią Notarialną Notariusz Aleksandry Kałuzińskiej-Zacharewicz w Radomsku.

TAKSA NOTARIALNA

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w przepisach Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 237 z późn. zm.).

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki – podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn, jak również pobiera opłaty sądowe, które przekazuje następnie właściwemu sądowi rejonowemu.

W celu ustalenia całkowitych kosztów planowanej przez Państwa czynności notarialnej prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną Notariusz Aleksandry Kałuzińskiej-Zacharewicz w Radomsku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią art. 6 § 1 ustawy z dnia z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. 2014 r., poz. 164 z późn. zm.) strona czynności notarialnej, która nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

KONTAKT

Jeśli macie Państwo pytania, prosimy o kontakt

Kancelaria Notarialna Notariusz Aleksandry Kałuzińskiej-Zacharewicz w Radomsku czynna jest w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek: od 8:30 do 16:00
Wtorek: 8:30 – 15:30
Środa: 8:30 – 15:30
Czwartek: 8:30 – 15:30
Piątek: 8:30 – 15:30

Wychodząc naprzeciw Państwu oczekiwaniu informujemy, że możliwe jest dokonywanie czynności notarialnych w innych terminach, również w soboty.

Fill out this field
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
Fill out this field
Plac 3 Maja 10 lok. 2, 97-500 Radomsko
44 645 49 89, 506 132 975
Menu